Členství

Proč se stát členem

Chceme vytvořit komunitu eventových profesionálů, kteří společně dokáží zvyšovat úroveň českého event marketingu. Aktivním hledáním cest pro vzdělávání zákazníků, zaměstnanců či dodavatelů. Prezentací a sdílením těch nejlepších eventů a zkušeností. Hledáním řešení pro bolesti našeho odvětví – od bezpečnostních standardů po transparentnost našeho podnikání. Pokud se chcete stát součástí této komunity, máte zájem o aktivní zapojení, či jen sdílet vaše zkušenosti, bude členství přínosné i pro vás.

21

členů

158

let zkušeností v event marketingu

11

oceněných eventů na BEAWorld 2018

40

plánovaných nových členů v horizontu 2 let

Podmínky členství

Členství v Asociaci je dobrovolné a má formu členství řádného. Asociace má neomezený počet členů a je otevřená.

Členem Asociace se může stát každá právnická osoba založená a existující podle českého práva, nebo fyzická osoba (OSVČ) podnikající na území České republiky v oblasti event marketingu, která souhlasí s účelem a cíli Asociace, jejími stanovami a Etickým kodexem a splní kvalifikační předpoklady pro členství, jsou-li vydány.

Členství v Asociaci je vázáno na povinnost zaplatit ve prospěch Asociace jednorázový členský vklad. Jednorázový členský vklad je splatný ke dni vzniku členství v Asociaci bezhotovostním převodem na účet Asociace. O vzniku členství v Asociaci rozhoduje Členská schůze jako nejvyšší orgán Asociace, a to na základě žádosti zájemce o členství v Asociaci.


Jak se stát členem

  1. vytiskněte přihlášku člena
  2. vyplňte potřebné údaje
  3. ručně podepiště všemi statutárními orgány
  4. pošlete naskenovanou přihlášku zpět na: info@c-e-a.cz

Na základě obdržené úplně a pravdivě vyplněné přihlášky, budete následně pozváni na nejbližší členskou schůzi asociace, na které žadatel prezentuje svou osobu (v rozsahu cca 3-5 minut), svou činnost, historii a důvody svého zájmu o členství v asociaci, aby členská schůze následně mohla rozhodovat o Vašem přijetí.

Platbami spojenými s členstvím v asociaci je jednak jednorázový členský vklad ve výši 10 000,- Kč, a dále pravidelný roční členský příspěvek. Ten se platí vždy za daný kalendářní rok, a to poměrně podle počtu měsíců trvání členství v daném roce. Pro rok 2018 je členský příspěvek stanoven ve výši 25 000,- Kč za celý rok.

Výši obou typů poplatků stanoví každoročně Členská rada ČEA.

Kvalifikační předpoklady

Pro členství ve spolku Česká eventová asociace z.s.

  1. Člen Asociace, který je zapsán ve veřejném rejstříku, je povinen mít ve sbírce listin tohoto veřejného rejstříku zveřejněny své účetní závěrky nebo přehledy o majetku a závazcích a výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to za poslední tři účetní období, pokud v nich tuto povinnost měl.
  2. Člen Asociace, který není zapsán ve veřejném rejstříku, je povinen výkonnému výboru Asociace na vyžádání předložit svá daňová přiznání k dani z příjmu, a to za poslední tří zdaňovacích období, pokud v nich tuto povinnost měl

Tyto kvalifikační předpoklady jsou účinné ode dne 10. 10. 2017, kdy byla přijata výkonným výborem Asociace.


Výňatek ze stanov:
Členství v Asociaci je dobrovolné a má formu členství řádného. Asociace má neomezený počet členů a je otevřená. Členem Asociace se může stát každá právnická osoba založená a existující podle českého práva, nebo fyzická osoba (OSVČ) podnikající na území České republiky v oblasti event marketingu a sales promotion, která souhlasí s účelem a cíli Asociace a jejími stanovami. Členství v Asociaci je vázáno na povinnost zaplatit ve prospěch Asociace jednorázový členský vklad. Jednorázový členský vklad je splatný ke dni vzniku členství v Asociaci bezhotovostním převodem na účet Asociace. O vzniku členství v Asociaci rozhoduje Členská schůze jako nejvyšší orgán Asociace, a to na základě žádosti zájemce o členství v Asociaci. Členství každé takové osoby v Asociaci vzniká dnem, kdy Členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

Žádost o členství

Stáhnout žádost