Členství

Proč se stát členem

Tvoříme komunitu eventových profesionálů, kteří společně dokáží zvyšovat úroveň českého event marketingu. Aktivním hledáním cest pro vzdělávání zákazníků, zaměstnanců či dodavatelů. Prezentací a sdílením těch nejlepších eventů a zkušeností. Hledáním řešení pro bolesti našeho odvětví – od bezpečnostních standardů po transparentnost našeho podnikání. Pokud se chcete stát součástí této komunity, máte zájem o aktivní zapojení, či jen sdílet vaše zkušenosti, bude členství přínosné i pro vás.

24

členů

6

partnerů

6

ročníků národní soutěže Výroční ceny ČEA

8

soutěžních kategorií o nejlepší eventy v ČR

Jako člen či partner získáváte tyto výhody

  • jste u zdroje nejaktuálnějších informací
  • se podílíte na rozvoji event marketingu
  • jste součástí skupiny největších profesionálů na trhu
  • čerpáte a využíváte inspiraci a oborové zkušenosti
  • získáte prostor pro prezentaci vaší společnosti
  • obdržíte slevu do Výročních cen a na další akce
  • jste členem Hospodářské komory ČR a další…

Podmínky členství

Členství v asociaci je dobrovolné a má formu členství řádného. Asociace má neomezený počet členů a je otevřená.

Členem asociace se může stát každá právnická osoba založená a existující podle českého práva, nebo fyzická osoba (OSVČ) podnikající na území České republiky v oblasti event marketingu, která souhlasí s účelem a cíli asociace, jejími stanovami a Etickým kodexem a splní kvalifikační předpoklady pro členství, jsou-li vydány.

Členství v asociaci je vázáno na povinnost zaplatit ve prospěch asociace jednorázový členský vklad. Jednorázový členský vklad je splatný ke dni vzniku členství v asociaci bezhotovostním převodem na účet asociace. O vzniku členství v asociaci rozhoduje členská schůze jako nejvyšší orgán asociace, a to na základě žádosti zájemce o členství v asociaci.

Pro vstup do asociace je nejprve potřeba zaslat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku všemi statutárními orgány na tajemnici ČEA. Přihlášku a další důležité informace ke členství ČEA naleznete níže. Na základě obdržené úplně a pravdivě vyplněné přihlášky, budete následně pozváni na nejbližší členskou schůzi asociace, na které žadatel prezentuje svou osobu (v rozsahu cca 3-5 minut), svou činnost, historii a důvody svého zájmu o členství v asociaci, aby členská schůze následně mohla rozhodovat o Vašem přijetí.

Platbami spojenými s členstvím v asociaci je jednak jednorázový členský vklad ve výši 10 000,- Kč, a dále pravidelný roční členský příspěvek. Ten se platí vždy za daný kalendářní rok, a to poměrně podle počtu měsíců trvání členství v daném roce. Pro rok 2023 je členský příspěvek stanoven ve výši 25 000,- Kč za celý rok. Výši obou typů poplatků stanoví každoročně členská schůze ČEA.

Podmínky pro vstup do asociace

Kvalifikační předpoklady

  1. Člen asociace, který je zapsán ve veřejném rejstříku, je povinen mít ve sbírce listin tohoto veřejného rejstříku zveřejněny své účetní závěrky nebo přehledy o majetku a závazcích a výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to za poslední tři účetní období, pokud v nich tuto povinnost měl.
  2. Člen asociace, který není zapsán ve veřejném rejstříku, je povinen výkonnému výboru asociace na vyžádání předložit svá daňová přiznání k dani z příjmu, a to za poslední tří zdaňovacích období, pokud v nich tuto povinnost měl

Tyto kvalifikační předpoklady jsou účinné ode dne 10. 10. 2017, kdy byla přijata výkonným výborem asociace.


Výňatek ze stanov

Členství v asociaci je dobrovolné a má formu členství řádného. Asociace má neomezený počet členů a je otevřená. Členem asociace se může stát každá právnická osoba založená a existující podle českého práva, nebo fyzická osoba (OSVČ) podnikající na území České republiky v oblasti event marketingu a sales promotion, která souhlasí s účelem a cíli asociace a jejími stanovami. Členství v asociaci je vázáno na povinnost zaplatit ve prospěch asociace jednorázový členský vklad. Jednorázový členský vklad je splatný ke dni vzniku členství v asociaci bezhotovostním převodem na účet asociace. O vzniku členství v asociaci rozhoduje členská schůze jako nejvyšší orgán asociace, a to na základě žádosti zájemce o členství v asociaci. Členství každé takové osoby v asociaci vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

Jak se stát členem

V případě zájmu o členství ČEA kontaktujte tajemnici asociace Pavlínu Kyselovou
na e-mailu cea.tajemnice@gmail.com.